Kortdurend zorgverlof

terug naar Wet- en regelgeving

Kortdurend zorgverlof 

Dit verlof kunnen mantelzorgers opnemen als zij onverwacht direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld:  

 • als een kind plotseling ziek wordt,  
 • als een familielid (1e of 2e graad) overlijdt,  
 • als de waterleiding gesprongen is,  
 • vanwege het uitoefenen van actief kiesrecht.  
 • spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding daarbij. 

Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Mantelzorgers kunnen het verlof opnemen na overleg met de werkgever. De werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Het salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in je cao anders is bepaald. 

Dagen of gedeelten van dagen waarop de mantelzorger de arbeid niet verricht wegens calamiteitenverlof, kunnen niet aangemerkt worden als vakantie. Dit kan alleen als de mantelzorger hier uitdrukkelijk mee instemt. De mantelzorger houdt altijd ten minste recht op het wettelijk minimum aan vakantie-aanspraken (4x de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus werk je 40 uur, dan heb je minimaal 4×40=160 vakantieuren). 

Kortdurend zorgverlof kun je opnemen voor de zorg voor: 

 • de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie je ongehuwd samenwoont; 
 • een kind tot wie de je als ouder in een familierechtelijke betrekking staat; 
 • een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie je ongehuwd samenwoont; 
 • een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als jij en dat je als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt; 
 • een bloedverwant in de eerste of tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen); 
 • degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van jouw huishouding; of 
 • degene met wie je anderszins een sociale relatie hebt, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door jou moet worden verleend. 

Dit verlof bedraagt  in 12 achtereenvolgende maanden in totaal maximaal 2 keer het aantal uren duren dat je per week werkt. Als je 24 uur per week werkt, dan heb je recht op maximaal 48 uur verlof. De periode van 12 maanden gaat in op de 1e dag waarop het verlof wordt opgenomen.  

Op het moment dat je kortdurend zorgverlof wilt opnemen, meldt je dit bij jouw werkgever onder opgave van de reden van het verlof. De werkgever kan het verlof alleen weigeren in geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Het salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald. Zulks met een maximum van het maximum dagloon (per 1-1-2019 € 4.660,59 bruto per maand). Verdien je meer dan het maximum dagloon, krijg je toch maar 70% van het maximum dagloon betaald.   

In het geval je eerst calamiteitenverlof hebt opgenomen en je ook aan de voorwaarden voor het kortdurend zorgverlof voldoet, eindigt het calamiteitenverlof na 1 dag en gaat het over in kortdurend zorgverlof.  

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact