Verwijzen

Niet alle ondersteuning zal door u zelf kunnen worden geboden. Kennis van de mogelijkheden en aanbieders van deze ondersteuningsmogelijkheden is belangrijk om mantelzorgers de weg te kunnen wijzen en op weg te helpen.

Wettelijke ondersteuning voor werkende mantelzorgers
Er zijn verschillende wettelijke regelingen waar werknemers gebruik van kunnen maken om werk en mantelzorg te combineren. Zoals de verlofregelingen. Het betreft calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurig zorgverlof. Tenzij er een CAO is die van toepassing is en die anders bepaald, geeft de wet Arbeid en Zorg de toepassing, duur en financiele strekking van de verlofregelingen aan. Naast verlofregelingen bieden de Wet Flexibel Werken en de Wet Aanpassing Arbeidsduur mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren. Lees hier meer. Klik hier voor meer informatie over de CAO.

Ondersteuning op de werkvloer
Verwijs mantelzorgers naar hun leidinggevende, bedrijfsmaatschappelijk werk en/of de bedrijfsarts om zicht te krijgen op welke ondersteuning er op de werkvloer mogelijk is om werk en mantelzorg te combineren. 

Tip: op www.mantelzorgpower.nl staan tips hoe de mantelzorger het gesprek op de werkvloer kan voorbereiden.

Ondersteuning in de gemeente: lokaal steunpunt en WMO loket
Het lokale Steunpunt Mantelzorg en het WMO loket in de gemeente zijn bij uitstek de aanspreekpunten voor de mantelzorger om concrete ondersteuning op het thuisfront te verkrijgen. Ook een mantelzorgmakelaar kan de mantelzorger helpen bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Werkende mantelzorgers zijn voor de gemeente een moeilijk bereikbare doelgroep. Huis-, bedrijfsartsen en leidinggevenden kunnen door doorverwijzing een belangrijke rol vervullen in het bekend en daarmee beschikbaar maken van het gemeentelijke ondersteuningsaanbod.

Het WMO loket (ook wel VraagWijzer of STIP loket genoemd) biedt ondersteuning aan de zorgvrager en ontlast daardoor de mantelzorger. Zo regelt het WMO loket de verstrekking van algemene, collectieve welzijns- en WMO-voorzieningen, zoals hulp bij huishouden, vervoer, woningaanpassingen, pgb, zorg in natura, tafeltje dekje, klussendienst, vrijwilligersdienst. Sommige gemeenten bieden ook een mantelzorgmakelaar aan: iemand die hulp biedt bij administratief regelwerk

Het Steunpunt Mantelzorg in de gemeente is soms bij de gemeente zelf en soms bij een welzijnsorganisatie belegd. Zij ondersteunen de mantelzorger. Zij bieden lotgenotencontact en – bijeenkomsten, bijeenkomsten over ziektebeelden, balansworkshops, advies en ondersteuning.

66% van de werkende mantelzorgers is onbekend met het ondersteuningsaanbod in hun gemeente (W&M, 2019)

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact